•   Winkelwagen
  Scherpste prijzen
  Levering 1 tot 3 werkdagen
  50 jaar gereedschapsspecialist
  Klantbeoordeling:  9,3/10
  Voordeel ontvangen? Meld je aan voor de nieuwsbrief

 

ALGEMENE CONSUMENTEN VERKOOPVOORWAARDEN HBM MACHINES B.V.

Effectief vanaf en laatst bijgewerkt op: 14 juli 2021

 

 

De in deze algemene verkoopvoorwaarden met een hoofdletter aangeduide begrippen zullen de hieronder genoemde betekenis hebben:

 

Artikel(en)”                            bepaling(en) in deze Algemene Verkoopvoorwaarden van HBM Machines;

Consument”                          de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden buiten een beroep of bedrijf aan wie HBM Machines Producten verkoopt en/of levert;

Derde(n)”                              door of namens een Partij in het kader van de (gedeeltelijke) uitvoering van een Overeenkomst ingeschakelde (rechts)personen anders dan die Partij of Partijen – of hun Personeel – zelf;

HBM Machines”                     HBM Machines B.V., een  besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, kantoorhoudende aan de Grote Esch 1010 te (2841 MJ) Moordrecht en geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24352948;

 “Order(s)”                              een door de Consument schriftelijk geplaatste bestelling of opdracht voor de koop en levering van Producten;

Overeenkomst”                     elke overeenkomst, Orders en daaruit voortvloeiende overeenkomsten die tussen HBM Machines en de Consument tot stand komt;

Overeenkomst op Afstand”  elke Overeenkomst die tussen HBM Machines en de Consument tot stand komt via een communicatietechniek op afstand, waaronder via de website van HBM Machines;

Partij(en)”                             HBM Machines of de Consument, of HBM Machines en de Consument;

Personeel”                             werknemers van een Partij of van haar groepsmaatschappijen;

Persoonsgegevens               alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

Privacyverklaring”                 de op de website van HBM Machines te raadplegen verklaring met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens;

Product(en)                          alle door HBM Machines aangeboden goederen;

Retourformulier”                     het modelformulier dat schriftelijk door HBM Machines ter beschikking wordt gesteld en door de Consument ingevuld aan een retourzending toegevoegd dient te worden;

Voorwaarden”                       deze algemene verkoopvoorwaarden van HBM Machines ten aanzien van de verkoop en levering van Producten;

Werkdagen”                          maandag tot en met vrijdag met uitzondering van officiële           nationale feestdagen.

 

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen van HBM Machines, de Overeenkomst en alle overige (rechts)handelingen tussen HBM Machines en de Consument. 

 

1              ALGEMEEN

 

1.1          De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van HBM Machines en op iedere tot stand gekomen Overeenkomst tussen HBM Machines en de Consument.

1.2          In deze Voorwaarden wordt onder schriftelijk tevens per e-mail verstaan.

1.3          HBM Machines behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.

1.4          Afwijkingen op deze Voorwaarden gelden alleen indien en voor zover deze uitdrukkelijk door HBM Machines schriftelijk zijn bevestigd.

1.5          De voor de Consument relevante gegevens die betrekking hebben op de identiteit van HBM Machines zijn als volgt:

·         handelsnaam: HMB Machines B.V.

·         vestigings- en bezoekadres: Grote Esch 1010 te (2841 MJ) Moordrecht

·         e-mail: info@hbm-machines.com

·         website: https://www.hbm-machines.com

 

2              AANBIEDINGEN

 

2.1          Alle (prijs)aanbiedingen van HBM Machines zijn steeds vrijblijvend en kunnen door HBM Machines te allen tijde worden herroepen of gewijzigd zolang de overeenkomst met de consument niet is gesloten. Uitingen op de website van HBM Machines ter zake te verkopen Producten en verstrekte prijsopgaven hebben te gelden als een uitnodiging aan HBM Machines tot het doen van een aanbod.

2.2          De aanbiedingen bevatten een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een Consument een goede beoordeling van de aangeboden Producten mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in de omschrijving en/of prijzen van de aangeboden Producten binden HBM Machines niet.

 

3              TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 

3.1          Een Overeenkomst op Afstand komt tot stand indien de Consument een Order bij HBM Machines heeft geplaatst en HBM Machines deze schriftelijk heeft aanvaard.

3.2          De door HBM Machines schriftelijke orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de Overeenkomst volledig en correct weer te geven. Bij gebreke van een schriftelijk bezwaar binnen 24 uur, wordt de Consument geacht met de inhoud daarvan in te stemmen.

 

4              PRIJZEN

 

4.1          Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de door HBM Machines opgegeven of met HBM Machines overeengekomen prijzen inclusief BTW en exclusief verzendkosten en alsmede, tenzij anders is vermeld, exclusief in‐ en uitvoerrechten, accijnzen en andere belastingen of heffingen. Desbetreffende kosten worden indien van toepassing expliciet vermeld.

4.2          De wijze van verpakkingen en verzending wordt door HBM Machines bepaald.

4.3          Een stijging van wettelijke prijsbepalende factoren, waaronder een stijging van belastingen, accijnzen, invoerrechten, wijzigen of andere overheidsheffingen, zal steeds automatisch worden doorberekend.

4.4          Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de prijzen exclusief verzendkosten. Desbetreffende kosten worden expliciet vermeld.

4.5          HBM Machines behoudt zich het recht voor om de prijzen die door haar zijn medegedeeld in het geval van kennelijke vergissingen, waaronder druk- en typefouten, of omissies te corrigeren. HBM Machines is niet aansprakelijk voor enige schade van de Consument voortvloeiende uit dergelijke vergissingen of omissies.

 

5              BETALINGEN

 

5.1          Indien de Consument Producten in de winkel aanschaft, dienen betalingen van de Producten ter plaatse te geschieden. Indien HBM Machines en de Consument een Overeenkomst op Afstand sluiten, dienen betalingen te worden verricht overeenkomstig de aangegeven wijze van betaling bij het bestelproces.

5.2          HBM Machines is te allen tijde gerechtigd te verlangen dat de Consument de Producten vooruit betaalt. Voor zover vooruitbetaling wordt verlangd, is HBM Machines niet gehouden de Producten te leveren tot het tijdstip waarop de betaling door HBM Machines is ontvangen.

5.3          HBM Machines behoudt de eigendom van alle geleverde Producten, totdat de Consument volledig aan al zijn betalingsverplichtingen jegens HBM Machines heeft voldaan.

 

6              LEVERING EN OVERGANG RISICO

 

6.1          HBM Machines streeft ernaar de bestelde Producten binnen twee (2) Werkdagen na ontvangst van de betaling door HBM Machines te leveren.

6.2          Indien de Consument Producten online heeft besteld en aan HBM Machines kenbaar heeft gemaakt de bestelde Producten bij HBM Machines te willen ophalen, dan kan dat na bevestiging daarvan door HBM Machines onder vermelding van het moment waarop de bestelling gereed is. Een overeengekomen dan wel opgegeven termijn voor de uitvoering van de Overeenkomst geldt als een streeftermijn en geldt nimmer als een fatale termijn. Enkele overschrijding van een termijn levert daarom geen verzuim op aan de zijde van HBM Machines en kan derhalve niet leiden tot enige schadeplichtigheid aan de zijde van HBM Machines. De Overeenkomst kan door de Consument worden ontbonden indien HBM Machines mededeelt niet te kunnen leveren en indien HBM Machines na het verstrijken van de overeengekomen levertermijn niet alsnog binnen een redelijke termijn over is gegaan tot levering.

6.3          Tot het tijdstip waarop HBM Machines van de Consument de noodzakelijk informatie heeft verkregen om te kunnen leveren, is HBM Machines niet gehouden tot levering over te gaan.

6.4          Wat betreft het aantal te leveren Producten, is het door HBM Machines geregistreerde aantal bindend.

6.5          HBM Machines zal – voor zover relevant – de specificaties van de Producten vermelden. De Consument kan geen rechten ontlenen aan door of vanwege HBM Machines gebruikte, verspreide of ter beschikking gestelde reclame-uitingen.

6.6          Als moment van aflevering en waarop het risico overgaat geldt het moment dat de Consument, of een door de Consument aangewezen derde, de Producten in ontvangst heeft genomen.

6.7          De Producten worden geleverd op basis van de adres- en ordergegevens zoals deze in de orderbevestiging zijn vermeld. De Consument staat er voor in dat deze gegevens, zoals zijn naam, adres, contactpersoon en dergelijke juist zijn. In geval van een wijziging in deze gegevens zal de Consument HBM Machines daarvan onverwijld schriftelijk informeren.

6.8          Ingeval de Consument de Producten die conform de Overeenkomst ter aflevering worden aangeboden om welke reden dan ook niet (tijdig) afneemt, komen alle door HBM Machines in verband daarmee gemaakte redelijke kosten, waaronder eventuele kosten van vervoer, bewaring en opslag voor rekening van de Consument.

6.9          HBM Machines heeft het recht de Overeenkomst in gedeelten uit te voeren, zulks in de zin dat HBM Machines de Producten aan de Consument levert naar de mate waarin de Producten voorradig zijn. Producten die niet voorradig zijn en waarvoor op voorhand is betaald, worden, indien van toepassing, terugbetaald.

 

7              HERROEPINGSRECHT

 

7.1          De Consument heeft de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) dagen na ontvangst van de Producten door de Consument.

7.2          De Consument is gerechtigd de Producten binnen veertien (14) dagen na aankoop in de winkel te retourneren in de originele verpakking en op vertoon van de originele aankoopbon.

7.3          Indien de Consument van de in Artikel 7.1 beschreven mogelijkheid gebruik wenst te maken en de Producten niet retourneert in de winkel als omschreven in Artikel 7.2, dient de Consument voorafgaand aan de daadwerkelijke retourzending per e-mail contact op te nemen met HBM Machines via service@hbm-machines.com en te vermelden dat de Consument gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht.

7.4          Na melding van de voorgenomen herroeping en retourzending ontvangt de Consument een Retourformulier van HBM Machines. HBM Machines streeft ernaar het Retourformulier te verstrekken binnen vierentwintig (24) uur nadat de Consument het Retourformulier per e-mail heeft aangevraagd.

7.5          Na de melding van de voorgenomen herroeping en retourzending dient de Consument de Producten uiterlijk binnen veertien (14) dagen na die melding vergezeld van het ingevulde Retourformulier te retourneren aan het adres van HBM Machines dat door HBM Machines aan de Consument bekend is gemaakt.

7.6          Retourzendingen geschieden op risico en kosten van de Consument. Het is aan de Consument om te bewijzen dat dat de retourzending (tijdig) is aangeboden, bijvoorbeeld door middel van een traceercode.

7.7          De Producten dienen compleet, in de originele en onbeschadigde verpakking, in de originele staat, zonder sporen van gebruik en zonder beschadigingen aan HBM Machines te worden geretourneerd.  

7.8          Producten waarvan door HBM Machines vooraf is aangegeven dat het Producten betreft die niet onder het retourrecht vallen, kunnen door de Consument niet worden geretourneerd.

7.9          Het inroepen van het ontbindingsrecht schort de betalingsverplichting van de Consument jegens de betaaldienst AfterPay niet op indien de Consument bij het bestelproces voor deze betaaldienst heeft gekozen als wijze van betaling. Het door de Consument via AfterPay te betalen aankoopbedrag alsmede de eventueel aan de Consument in rekening gebrachte verzendkosten zullen door HBM Machines in geval van ontbinding door de Consument aan de Consument worden terugbetaald.

7.10       Indien de Producten zijn geretourneerd, zal HBM Machines het aankoopbedrag van de Producten inclusief de eventueel aan de Consument in rekening gebrachte verzendkosten binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de dag waarop de Consument de Producten retour heeft gezonden, terugbetalen op het rekeningnummer zoals genoteerd op het Retourformulier.

 

8              KLACHTEN EN GARANTIE

 

8.1          Afbeeldingen, beschrijvingen, ontwerpen, catalogi, reclamemateriaal en aanbiedingen binden HBM Machines niet. Alle opgaven door HBM Machines van getallen, maten, gewichten of andere aanduidingen worden met de uiterst mogelijke zorg opgesteld. HBM Machines staat er niet voor in dat zich geen afwijkingen zullen voordoen.

8.2          De Consument is verplicht de Producten te controleren nadat deze tot zijn beschikking zijn gesteld. Eventuele tekorten of beschadigingen van de Producten die bij deze controle zijn geconstateerd, worden door de Consument schriftelijk aan HBM Machines gemeld, bij gebreke waarvan de Consument zich niet op deze tekorten of deze beschadigingen kan beroepen.

8.3          Klachten van de Consument met betrekking tot de door HBM Machines te leveren of geleverde Producten kunnen worden gemeld per e-mail (service@hbm-machines.com) of via het klachtenformulier op de website van HBM Machines (https://www.hbm-machines.com/contact/klacht).

8.4          De Consument dient gebreken in ieder geval te hebben gemeld binnen twee (2) maanden na de ontdekking van het gebrek. Doet hij dit niet, dan zal hij geen aanspraak kunnen maken op de toepassing van de wettelijke sancties.

8.5          De garantie is niet van toepassing in geval van normale slijtage van onderdelen van de Producten, waterschade alsmede indien blijkt dat de Producten op ongebruikelijke of onzorgvuldige wijze zijn gebruikt en als gevolg daarvan een defect is ontstaan. Een melding als bedoeld in dit Artikel 8 dient een duidelijke en nauwkeurige omschrijving te geven van het gebrek waarop de Consument zich beroept.

8.6          De door HBM Machines gehanteerde garantietermijn met betrekking tot de geleverde Producten bedraagt één (1) jaar vanaf het moment van aflevering van de Producten, tenzij expliciet anders schriftelijk is vermeld. Indien de garantiebepalingen van de betreffende fabrikant en/of leverancier van HBM Machines een verderstrekkende garantietermijn ten aanzien van de Producten hanteert, bedraagt de garantietermijn van HBM Machines de termijn overeenkomstig de garantiebepalingen van de fabrikant en/of leverancier.

8.7          De door HBM Machines verstrekte garantie als omschreven in Artikel 8.6 doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen, zoals bedoeld in de artikelen 7:18, 7:19A, 7:21 en 7:22 van het Burgerlijk Wetboek die de Consument op grond van de Overeenkomst tegenover HBM Machines kan doen gelden.

8.8          Indien een melding als bedoeld in Artikel 8.4 naar het oordeel van HBM Machines gerechtvaardigd is, zal HBM Machines overgaan tot nakoming binnen een redelijke termijn door middel van herstel of vervanging van de Producten, zulks naar keuze van HBM Machines. Indien herstel en vervanging van de Producten onmogelijk zijn of van HBM Machines niet gevergd kunnen worden, heeft de Consument het recht de overeenkomst te ontbinden of prijsvermindering te vorderen in evenredigheid met de mate van het gebrek van het Product.  

8.9          Vervanging van door HBM Machines geleverde Producten vindt uitsluitend plaats door of vanwege HBM Machines. Alle aanspraken die de Consument meent te hebben, vervallen indien (i) de Consument eventuele herstellingen of veranderingen zonder voorafgaande toestemming van HBM Machines heeft verricht of doen laten verrichten, (ii) duidelijk wordt dat een gebrek in het Product is ontstaan als gevolg een ander gebruik dan het gebruik dat onder normale omstandigheden te verwachten is, waaronder maar niet beperkt tot het niet correct vervoeren, opslaan en bewaren of (iii) het gebrek geheel of gedeeltelijk veroorzaakt is door externe oorzaken zoals bliksem, water, brandschade e.d.

8.10       Enige redelijke (onderzoeks- en verzend)kosten die HBM Machines in verband met Artikel 8.9 maakt, komen voor rekening van de Consument indien blijkt dat er door de Consument geen beroep kan worden gedaan op de garantie.

8.11       HBM Machines is in geen geval verplicht zorg te dragen voor de installatie van de Producten.

8.12       Rechtsvorderingen met betrekking tot klachten en meldingen als bedoeld in dit Artikel 8 dienen te worden ingesteld binnen twee (2) jaar nadat de Consument HBM Machines conform dit Artikel 8 van de klacht in kennis heeft gesteld.

 

9              AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE EN VRIJWARING

 

9.1          De Consument erkent dat de aansprakelijkheid van HBM Machines is beperkt tot de aansprakelijkheid op grond van toepasselijk dwingend recht. Iedere additionele aansprakelijk op grond van regelend recht wordt uitgesloten.

9.2          Indien en voor zover in rechte komt vast te staan dat HBM Machines aansprakelijk blijkt te zijn en dwingend recht niet een verdergaande aansprakelijkheid voorschrijft, is deze aansprakelijkheid per schadegeval of gebeurtenis beperkt tot het bedrag dat wordt gedekt en daadwerkelijk wordt betaald door de aansprakelijkheidsverzekering van HBM Machines, vermeerderd met het eigen risico van HBM Machines op grond van deze aansprakelijkheidsverzekering.

9.3          De Consument vrijwaart HBM Machines voor alle aansprakelijkheden met betrekking tot letsel, ziekte, overlijden of verlies van of schade aan eigendommen die de Consument of derden kunnen lijden, mits HBM Machines voor dergelijke schade niet aansprakelijk is op grond van toepasselijk dwingend recht.

9.4          Een reeks van samenhangende schadegevallen of gebeurtenissen geldt als één schadegeval of gebeurtenis.

9.5          De Consument dient de door hem geleden schade zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na het ontstaan of het bekend worden daarvan schriftelijk aan HBM Machines te melden. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking. In ieder geval verjaren alle rechtsvorderingen van de Consument jegens HBM Machines na verloop van twee (2) jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de relevante verplichting uit de Overeenkomst opeisbaar werd of de schadeveroorzakende gebeurtenis plaatsvond.

 

10           (OVERHEIDS)VOORSCHRIFTEN

 

De Consument is verplicht zich ter zake de door HBM Machines geleverde Producten alle geldende gebruiks- veiligheids- en (overheids)voorschriften in acht te nemen.

 

11           OPSCHORTING EN ONTBINDING

 

11.1       HBM Machines is bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring zonder rechtelijke tussenkomst (en met onmiddellijke ingang) te ontbinden (zonder dat HBM Machines gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding) in het geval van een tekortkoming door de Consument in de nakoming van (één van) zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden.

11.2       Alle vorderingen die HBM Machines in de hierboven in Artikel 11.1 genoemde gevallen op de Consument mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

11.3       Een beroep op ontbinding van de Overeenkomst door de Consument dient schriftelijk te worden gedaan en de Consument dient de grond(en) voor de ontbinding daarin duidelijk aan te geven.

 

12           PRIVACY

 

12.1       De Consument erkent kennis te hebben genomen van de Privacyverklaring en  de daarin beschreven verwerking van de Persoonsgegevens door HBM Machines.

12.2       HBM Machines verwerkt Persoonsgegevens van Consumenten voor de doeleinden die staan omschreven in de Privacyverklaring, met inbegrip van gegevens over de activiteiten  van de Consument op de website van HBM Machines zoals, bezochte pagina’s, het e-mailadres van de Consument en alle informatie die de Consument vrijwillig verstrekt tijdens de registratie op de website van HBM Machines.

12.3       De Persoonsgegevens worden door HBM Machines niet gedeeld met Derden en worden slechts gebruikt voor het tot stand brengen en uitvoeren van de Overeenkomst en een veilige en snelle afhandeling van geplaatste Orders.

12.4       Onverminderd overige rechten op grond van toepasselijke wetgeving is de Consument gerechtigd de Persoonsgegevens die HBM Machines heeft verzameld desgewenst in te zien en te corrigeren. De Consument heeft het recht HBM Machines te verzoeken de daarvoor in aanmerking komende gegevens af te schermen, te verbeteren of te verwijderen. HBM Machines zal uiterlijk binnen vier (4) weken meedelen welke Persoonsgegevens HBM Machines verwerkt en of HBM Machines aan het verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering kan voldoen.  

 

13           ONGELDIGHEID VAN ÉÉN OF MEER BEPALINGEN

 

13.1       De ongeldigheid van een bepaling uit de Overeenkomst en/of uit deze Algemene Voorwaarden heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.

13.2       Wanneer één of meer bepalingen uit de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden ongeldig, of onder de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar, mocht zijn, geldt tussen Partijen een bepaling die alle omstandigheden in aanmerking genomen aanvaardbaar is.

13.3       Indien HBM Machines gedurende korte of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden heeft toegestaan, laat dit het recht van HBM Machines onverlet om onmiddellijke en strike naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De Consument kan geen rechten ontlenen aan het feit dat HBM Machines de Algemene Voorwaarden flexibel heeft toegepast.

 

14           RECHTS- EN FORUMKEUZE

 

14.1       De rechtsverhouding tussen HBM Machines en de Consument wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

14.2       Alle geschillen tussen de Consument en HBM Machines worden beslecht door de bevoegde (kanton)rechter van de woonplaats van de Consument. De Consument is tevens gerechtigd geschillen ter beslechting voor te leggen aan de (kanton)rechter te Rotterdam.

 

HBM Machines - Werkelijk alles voor jouw werkplaats!
 
Openingstijden
Showroom
Ma t/m za: 9:00 - 17:00 uur
Afhaalbalie (op afspraak)
Ma t/m za: 9:00 - 17:00 uur
Klantenservice
Ma t/m za: 9:00 - 17:30 uur
HBM Machines B.V.
Gouwe Park
Grote Esch 1010
2841 MJ Moordrecht
Nederland
 
info@hbm-machines.com
 
BTW: NL8126.31.663B01
KVK: 24352948