Gute Werkzeuge zum fairen Preis

logo

Algemene voorwaarden Zakelijk

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN HBM MACHINES B.V. ZAKELIJKE KLANTEN

Effectief vanaf en laatst bijgewerkt op: 3 Mei 2021

De in deze algemene verkoopvoorwaarden met een hoofdletter aangeduide begrippen zullen de hieronder genoemde betekenis hebben:

Artikel(en)”                            bepaling(en) in deze Algemene Verkoopvoorwaarden van HBM Machines;
Derde(n)”                              door of namens een Partij in het kader van de (gedeeltelijke) uitvoering van een Overeenkomst ingeschakelde (rechts)personen anders dan die Partij of Partijen – of hun Personeel – zelf;
HBM Machines”                     HBM Machines B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, kantoorhoudende aan de Grote Esch 1010 te (2841 MJ) Moordrecht en geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24352948;
Klant”                                    de partij aan wie HBM Machines Producten verkoopt en/of levert met inbegrip van wederverkopers;
Order(s)”                               een door de Klant schriftelijk geplaatste bestelling of opdracht voor de koop en levering van Producten;
Overeenkomst”                     elke overeenkomst, inclusief raamovereenkomsten, Orders en daaruit voortvloeiende overeenkomsten die tussen HBM Machines en de Klant tot stand komt;
Overeenkomst op Afstand”  elke Overeenkomst die tussen HBM Machines en de Klant tot stand komt via een communicatietechniek op afstand, waaronder via de website van HBM Machines;
Partij(en)”                              HBM Machines of de Klant, of HBM Machines en de Klant;
Personeel”                             werknemers van een Partij of van haar groepsmaatschappijen;
Persoonsgegevens               alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
Privacyverklaring”                 de op de website van HBM Machines te raadplegen verklaring met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens;
Product(en)                          alle door HBM Machines aangeboden goederen;
Retourformulier”                     het modelformulier dat schriftelijk door HBM Machines ter beschikking wordt gesteld en door de Klant ingevuld aan een retourzending toegevoegd dient te worden;
Voorwaarden”                       deze algemene verkoopvoorwaarden van HBM Machines ten aanzien van de verkoop en levering van Producten;
Werkdagen”                         maandag tot en met vrijdag met uitzondering van officiële           nationale feestdagen.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen van HBM Machines, de Overeenkomst en alle overige (rechts)handelingen tussen HBM Machines en de Klant. 

1              ALGEMEEN
1.1          De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van HBM Machines en op iedere tot stand gekomen Overeenkomst tussen HBM Machines en de Klant.
1.2          De door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, zijn niet van toepassing en worden hierbij uitdrukkelijk door HBM Machines van de hand gewezen.
1.3          In deze Voorwaarden wordt onder schriftelijk tevens per e-mail verstaan.
1.4          HBM Machines behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.
1.5          Afwijkingen op deze Voorwaarden gelden alleen indien en voor zover deze uitdrukkelijk door HBM Machines schriftelijk zijn bevestigd. 

2              AANBIEDINGEN
2.1          Alle (prijs)aanbiedingen van HBM Machines zijn steeds vrijblijvend en kunnen door HBM Machines te allen tijde worden herroepen of gewijzigd. De (prijs)aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij de aanvraag door de Klant verstrekte gegevens. Uitingen op de website van HBM Machines ter zake te verkopen Producten en verstrekte prijsopgaven hebben te gelden als een uitnodiging aan HBM Machines tot het doen van een aanbod.
2.2          De aanbiedingen bevatten een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een Klant een goede beoordeling van de aangeboden Producten mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in de omschrijving en/of prijzen van de aangeboden Producten binden HBM Machines niet. 

3              TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN
3.1          Een Overeenkomst op Afstand komt tot stand indien de Klant een Order bij HBM Machines heeft geplaatst en HBM Machines deze schriftelijk heeft aanvaard.
3.2          De door HBM Machines schriftelijke orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de Overeenkomst volledig en correct weer te geven. De Klant wordt geacht met de inhoud daarvan in te stemmen.
3.3          Het staat HBM Machines te allen tijde vrij om vervolgopdrachten van de Klant te weigeren, zonder dat de Klant enige aanspraak op schadevergoeding kan doen gelden jegens HBM Machines.
3.4          HBM Machines kan zich binnen de wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien HBM Machines op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4              PRIJZEN
4.1          Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de door HBM Machines opgegeven of met HBM Machines overeengekomen prijzen netto, derhalve onder meer inclusief BTW en exclusief verzendkosten en alsmede, tenzij anders is vermeld, exclusief in‐ en uitvoerrechten, accijnzen en andere belastingen of heffingen.
4.2          De wijze van verpakkingen en verzending wordt door HBM Machines bepaald.
4.3          Een stijging van wettelijke prijsbepalende factoren, waaronder een stijging van belastingen, accijnzen, invoerrechten, wijzigen of andere overheidsheffingen, zal steeds automatisch worden doorberekend.
4.4          Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de prijzen Ex Works (Incoterms 2020). Ex Works houdt in het adres van de vestiging van HBM Machines.
4.5          HBM Machines behoudt zich het recht voor om de prijzen die door haar zijn medegedeeld in het geval van vergissingen, waaronder druk- en typefouten, of omissies te corrigeren. HBM Machines is niet aansprakelijk voor enige schade van de Klant voortvloeiende uit dergelijke vergissingen of omissies.

5              BETALINGEN
5.1          Indien de Klant Producten in de winkel aanschaft, dienen betalingen van de Producten ter plaatse te geschieden, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Indien HBM Machines en de Klant een Overeenkomst op Afstand sluiten, dienen betalingen te worden verricht overeenkomstig de aangegeven wijze van betaling bij het bestelproces.
5.2          HBM Machines is te allen tijde gerechtigd te verlangen dat de Klant de Producten vooruit betaalt. Voor zover vooruitbetaling wordt verlangd, is HBM Machines niet gehouden de Producten te leveren tot het tijdstip waarop de betaling door HBM Machines is ontvangen.
5.3          HBM Machines heeft het recht om de Overeenkomst in gedeelten uit te voeren en in samenhang daarmee tot het toezenden van deelfacturen. HBM Machines is te allen tijde gerechtigd voor iedere (deel)levering van Producten gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of contante betaling te verlangen.
5.4          Klachten schorten de betalingstermijn niet op.
5.5          Ingeval van niet tijdige betaling, is de Klant van rechtswege in verzuim en is hij met ingang van de factuurdatum over het nog openstaande factuurbedrag de wettelijke handelsrente (als bedoeld in artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek) verschuldigd. Indien de Klant niet binnen de overeengekomen termijn betaalt en dus in verzuim is, zijn vanaf dat moment alle bij HBM Machines op de Klant openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.
5.6          De Klant is gehouden alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten (waaronder kosten van juridische bijstand) te voldoen die HBM Machines heeft moeten maken in verband met het feit dat de Klant zonder daartoe gerechtigd te zijn in gebreke is gebleven tijdig en behoorlijk zijn verplichtingen na te komen of indien HBM Machines (gedeeltelijk) in het gelijk wordt gesteld in een gerechtelijke procedure. Dit geldt ook voor zover de gerechtelijke kosten hoger zijn dan het bedrag dat door de rechtbank is toegekend of indien de Klant nog gebruik kan maken van een rechtsmiddel tegen de betreffende beslissing. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste het bedrag dat kan worden berekend volgens de meest recente staffel Buitenrechtelijke Incassokosten (BIK).
5.7          De Klant verleent op eerste verzoek van HBM Machines zekerheid, al dan niet aanvullend, voor nakoming van zijn (toekomstige) betalingsverplichtingen. HBM Machines is bevoegd naar haar keuze te bepalen welke vorm van zekerheid door de Klant verstrekt dient te worden. Indien de Klant weigert de verlangde betalingen als bedoeld in Artikel 5.1 te doen en/of (aanvullende) zekerheid ten genoegen van HBM Machines te verstrekken, is HBM Machines gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, zulks onverminderd haar wettelijke opschortingsrechten.
5.8          Betalingen van de Klant strekken allereerst in mindering op verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op hoofdsommen, waarbij oudere vorderingen voor nieuwe gaan.
5.9          De Klant is niet bevoegd zijn schuld aan HBM Machines te verrekenen met een vordering die hij op HBM Machines heeft, tenzij HBM Machines zich schriftelijk met een voorgenomen verrekening akkoord heeft verklaard.
5.10       Ter zake van geleverde Producten komt de Klant geen recht tot opschorting van zijn betalingsverplichting(en) toe.
5.11       HBM Machines behoudt de eigendom van alle geleverde Producten, totdat de Klant volledig aan al zijn betalingsverplichtingen jegens HBM Machines heeft voldaan. 

6              LEVERING EN OVERGANG RISICO
6.1          HBM Machines streeft ernaar de bestelde Producten binnen twee (2) Werkdagen na ontvangst van de betaling door HBM Machines, tenzij een ander moment schriftelijk is overeengekomen.
6.2          Indien de Klant Producten online heeft besteld en aan HBM Machines kenbaar heeft gemaakt de bestelde Producten bij HBM Machines te willen ophalen, dan kan dat na bevestiging daarvan door HBM Machines onder vermelding van het moment waarop de bestelling gereed is.
6.3          Een overeengekomen dan wel opgegeven termijn voor de uitvoering van de Overeenkomst geldt als een streeftermijn en geldt nimmer als een fatale termijn. Enkele overschrijding van een termijn levert daarom geen verzuim op aan de zijde van HBM Machines en kan derhalve niet leiden tot enige schadeplichtigheid aan de zijde van HBM Machines. De Overeenkomst kan wegens overschrijding van een termijn niet worden ontbonden, tenzij HBM Machines de Overeenkomst niet uitvoert binnen een na afloop van een schriftelijk door de Klant aangezegde redelijke termijn.
6.4          Tot het tijdstip waarop HBM Machines van de Klant de noodzakelijk informatie heeft verkregen om te kunnen leveren, is HBM Machines niet gehouden tot levering over gaan.
6.5          Wat betreft het aantal te leveren Producten, is het door HBM Machines geregistreerde aantal bindend.
6.6          HBM Machines zal – voor zover relevant – de specificaties van de Producten vermelden. De Klant kan geen rechten ontlenen aan door of vanwege HBM Machines gebruikte, verspreide of ter beschikking gestelde reclame-uitingen.
6.7          Tenzij anders overeengekomen, geldt als moment van aflevering levering Ex Works (Incoterms 2020).
6.8          De Producten worden geleverd op basis van de adres- en ordergegevens zoals deze in de orderbevestiging zijn vermeld. De Klant staat er voor in dat deze gegevens, zoals zijn naam, adres, contactpersoon en dergelijke juist zijn. In geval van een wijziging in deze gegevens zal de Klant HBM Machines daarvan onverwijld schriftelijk informeren.
6.9          Ingeval de Klant de Producten die conform de Overeenkomst ter aflevering worden aangeboden om welke reden dan ook niet (tijdig) afneemt, komen alle door HBM Machines in verband daarmee gemaakte redelijke kosten, waaronder eventuele kosten van vervoer, bewaring en opslag voor rekening van de Klant.

7              KLACHTEN EN GARANTIE
7.1          Afbeeldingen, beschrijvingen, ontwerpen, catalogi, reclamemateriaal en aanbiedingen binden HBM Machines niet. Alle opgaven door HBM Machines van getallen, maten, gewichten of andere aanduidingen worden met de uiterste mogelijke zorg opgesteld. HBM Machines staat er niet voor in dat zich geen afwijkingen zullen voordoen.
7.2          De Klant is verplicht de Producten te controleren nadat deze tot zijn beschikking zijn gesteld. Eventuele zichtbare tekorten of beschadigingen van de Producten die bij deze controle zijn geconstateerd, worden door de Klant binnen achtenveertig (48) uur schriftelijk aan HBM Machines gemeld, bij gebreke waarvan de Klant zich niet op de tekorten of beschadigingen kan beroepen.
7.3          Klachten van de Klant met betrekking tot de door HBM Machines te leveren of geleverde Producten kunnen worden gemeld per e-mail ([email protected]) of via het klachtenformulier op de website van HBM Machines (https://www.hbm-machines.com/contact/klacht).
7.4          De Klant dient tekortkomingen die hij bij de in het vorige lid bedoelde controle niet had kunnen vaststellen na ontdekking schriftelijk aan HBM Machines te melden. In ieder geval dient hij de tekortkomingen te hebben gemeld binnen acht (8) kalenderdagen nadat de Producten aan de Klant ter beschikking zijn gesteld. Bij gebreke van tijdige schriftelijke melding kan de Klant zich niet op de tekortkomingen beroepen.
7.5          De garantie is niet van toepassing in geval van normale slijtage van onderdelen van de Producten, waterschade alsmede indien blijkt dat de Producten op ongebruikelijke of onzorgvuldige wijze zijn gebruikt en als gevolg daarvan een defect is ontstaan.
7.6          Een melding als bedoeld in dit Artikel dient een duidelijke en nauwkeurige omschrijving te geven van de tekortkoming waarop de Klant zich beroept.
7.7          De door HBM Machines gehanteerde garantietermijn met betrekking tot de door HBM Machines geproduceerde en geleverde Producten bedraagt twee (2) jaar vanaf het moment van aflevering van de Producten, tenzij expliciet anders schriftelijk is vermeld. HBM Machines hanteert voor de door overige fabrikanten en/of leveranciers geproduceerde Producten een garantietermijn overeenkomstig de garantiebepalingen van de betreffende fabrikant / leverancier.
7.8          Indien een melding als bedoeld in Artikel 7.6 naar het oordeel van HBM Machines gerechtvaardigd is, zal HBM Machines overgaan tot nakoming binnen een redelijke termijn door middel van herstel of vervanging van de Producten, zulks naar keuze van HBM Machines. Indien herstel en vervanging van de Producten onmogelijk zijn of van HBM Machines niet gevergd kunnen worden, heeft de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden of prijsvermindering te vorderen in evenredigheid met de mate van het gebrek van het Product.  |
7.9          Vervanging van door HBM Machines geleverde Producten vindt uitsluitend plaats door of vanwege HBM Machines. Alle aanspraken die de Klant meent te hebben, vervallen indien (i) de Klant eventuele herstellingen of veranderingen zonder voorafgaande toestemming van HBM Machines heeft verricht of doen laten verrichten, (ii) duidelijk wordt dat een gebrek in het Product is ontstaan als gevolg een ander gebruik dan het gebruik dat onder normale omstandigheden te verwachten is, waaronder maar niet beperkt tot het niet correct vervoeren, opslaan en bewaren of (iii) het gebrek geheel of gedeeltelijk veroorzaakt is door externe oorzaken zoals bliksem, water, brandschade e.d.
7.10       Enige redelijke (onderzoeks- en verzend)kosten die HBM Machines in verband met Artikel 7.9 maakt, komen voor rekening van de Klant.
7.11       HBM Machines is in geen geval verplicht zorg te dragen voor de installatie van de Producten.
7.12       Rechtsvorderingen met betrekking tot klachten en meldingen als bedoeld in dit Artikel dienen te worden ingesteld binnen één (1) jaar nadat de Klant HBM Machines conform dit Artikel van de klacht in kennis heeft gesteld. 

8              INTELLECTUEEL EIGENDOM
8.1          Alle rechten van intellectueel eigendom ten aanzien van de geleverde Producten (de “IE-Rechten”) berusten bij HBM Machines of haar toeleveranciers. Het is de Klant niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HBM Machines de IE-rechten te gebruiken anders dan zoals strikt noodzakelijk is in het kader van de wederverkoop van de Producten.
8.2          De Klant mag de namens HBM Machines geproduceerde Producten slechts verhandelen onder de naam “HBM”, conform het (beeld)merk en de specificaties waaronder de Producten aan hem door HBM Machines zijn geleverd. De Klant is niet bevoegd de hoedanigheid van de door hem van HBM Machines afgenomen Producten waaronder mede zijn begrepen etikettering, opdrukken en instructies, te wijzigen.
8.3          De Klant is niet bevoegd de geleverde Producten van HBM Machines op enige manier aan te bieden en/of te verhandelen onder vermelding van de handelsnaam “HBM Machines” dan wel enige vergelijkbare naam.
8.4          De Klant zal alle instructies van HBM Machines met betrekking tot het gebruik van de IE-rechten naleven.
8.5          De Klant zal de IE-rechten en/of soortgelijke rechten met betrekking tot de Producten in geen enkel land registeren of trachten te registreren.
8.6          De Overeenkomst bevat geen overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in het kader van de aan de Klant geleverde Producten. 

9              AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE EN VRIJWARING
9.1          Behoudens het bepaalde in dit Artikel 9, eindigt iedere aansprakelijkheid voor schade en elk verplichting tot vrijwaring van HBM Machines jegens de Klant door het verstrijken van de garantietermijn als bedoeld in Artikel 7.7.
9.2          HBM Machines is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van de Klant als gevolg van een (toerekenbaar) tekortschieten van de zijde van HBM Machines van enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst en/of de wet dan wel enig ander handelen (direct of indirect) verband houdende met de Overeenkomst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot enig handelen dat als onrechtmatig handelen in de zin van artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek kan worden aangemerkt, tenzij de schade van de Klant direct verband houdt met enig opzettelijk dan wel bewust roekeloos handelen van enkel het leidinggevende personeel van HBM Machines.
9.3          Indien en voor zover in rechte komt vast te staan dat HBM Machines aansprakelijk blijkt te zijn voor schade uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid per schadegeval of gebeurtenis beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde, exclusief omzetbelasting, van het door HBM Machines geleverde Product waarop de aansprakelijkheid ziet, behoudens voor zover de daadwerkelijke dekking van de aansprakelijkheidsverzekering van HBM Machines een verdergaande aansprakelijkheid mogelijk maakt. Een eventuele schadevergoeding is beperkt tot het door de aansprakelijkheidsverzekering van HBM Machines uit te keren bedrag, vermeerderd met het eigen risico.
9.4          Een reeks van samenhangende schadegevallen of gebeurtenissen geldt als één schadegeval of gebeurtenis.
9.5          De Klant dient de door hem geleden schade zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen acht (8) kalenderdagen na het ontstaan of het bekend worden daarvan schriftelijk aan HBM Machines te melden. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking. In ieder geval verjaren alle rechtsvorderingen van de Klant jegens HBM Machines na verloop van één (1) jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de relevante verplichting uit de Overeenkomst opeisbaar werd of de schadeveroorzakende gebeurtenis plaatsvond.
9.6          De Klant vrijwaart HBM Machines tegen alle vorderingen uit welke hoofde dan ook van derden die verband houden met de door HBM Machines aan de Klant geleverde Producten, behoudens voor zover de Klant aantoont dat een vordering van een derde op geen enkele wijze verband houdt met enige omstandigheid die in de risicosfeer van de Klant ligt.
9.7          Los van de eigen verplichting tot nakoming van de Klant draagt de Klant zorg voor een adequate verzekering – en houdt deze verzekering te allen tijde in stand – om de in de Artikelen 9.6 en 10.3 bedoelde vrijwaringsverplichtingen van de Klant jegens HBM Machines volledig te kunnen nakomen. De Klant zal HBM Machines op eerste verzoek inzicht geven in zijn verzekeringspolissen. Wanneer de desbetreffende verzekering wordt geroyeerd of de dekking niet (meer) toereikend is, zal de Klant HBM Machines daarvan onverwijld op de hoogte stellen. 

10           (OVERHEIDS)VOORSCHRIFTEN
10.1       De Klant garandeert dat hij zal handelen in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving, met inbegrip van de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van Persoonsgegevens en dat hij in het bezit is van alle in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke vergunningen.
10.2       De Klant is verplicht zich ter zake de door HBM Machines geleverde Producten alle geldende gebruiks- veiligheids- en (overheids)voorschriften in acht te nemen. Alle boetes, schade, en/of overige consequenties voorvloeiende uit het niet door de Klant in acht nemen van dergelijke voorschriften komen voor rekening van de Klant.
10.3       De Klant vrijwaart HBM Machines tegen alle aanspraken van derden, overheidsinstanties daaronder begrepen, die het gevolg zijn van schending door de Klant van zijn verplichtingen als bedoeld in de Artikelen 10.1 en 10.2.
10.4       Indien op grond van (overheids)voorschriften en/of op grond van voorschriften van andere daartoe bevoegde instanties bij aanvang van de Overeenkomst of op een later tijdstip aan een Product wijzigingen nodig zijn in verband met de bestemming die de Klant aan een Product wil geven of heeft gegeven, zijn de kosten die daarmee verband houden voor rekening van de Klant.

11           OVERMACHT
11.1       Ingeval van overmacht aan de zijde van HBM Machines wordt de nakoming van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de overmachtsperiode, zonder dat Partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake gehouden zullen zijn. Indien de overmachtstoestand naar redelijke verwachting langer dan twee (2) weken zal duren of deze reeds twee (2) weken duurt, hebben zowel HBM Machines als de Klant het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang en zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat daarbij enig recht op schadevergoeding zal ontstaan. Onder overmacht aan de zijde van HBM Machines wordt in ieder geval verstaan:

·         omstandigheden met betrekking tot personen, grondstoffen en/of materialen, waarvan HBM Machines zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat uitvoering van de Overeenkomst daardoor onmogelijk wordt dan wel voor HBM Machines dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar dat nakoming van de Overeenkomst van HBM Machines niet meer of niet onmiddellijk kan worden gevergd;
·         de omstandigheid dat HBM Machines een prestatie, die van belang is in verband met de door haarzelf te leveren prestatie, niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk geleverd krijgt;
·         stakingen, bedrijfsbezetting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen;
·         brand, waterschade, overstroming, extreme weersomstandigheden, besmettelijke ziekten en epidemieën;
·         oorlog(sgevaar), oproer, molest;
·         transporttekort; 
·         onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen en dergelijke.

11.2       In geval van overmacht aan de zijde van een Partij, zal deze Partij de wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de situatie van de overmacht. Op verzoek van de wederpartij zal de Partij het bewijs leveren van de gebeurtenis die de overmacht heeft veroorzaakt.

12           OPSCHORTING EN ONTBINDING
12.1       HBM Machines is bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring zonder rechtelijke tussenkomst (en met onmiddellijke ingang) te ontbinden (zonder dat HBM Machines gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding) in het geval van:

·         een tekortkoming door de Klant in de nakoming van (één van) zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden;
·         verlening van (voorlopige) surseance van betaling aan, faillietverklaring of crediteurenaabod van de Klant;
·         de klant zijn bedrijf staakt of er een wijziging plaatsvindt in de zeggenschap over het bedrijf van de Klant;
·         intrekking van vergunningen van een der Partijen die voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk zijn.

12.2       Alle vorderingen die HBM Machines in de hierboven in Artikel 12.1 genoemde gevallen op de Klant mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
12.3       Een beroep op ontbinding van de Overeenkomst door de Klant dient schriftelijk te worden gedaan en de Klant dient de grond(en) voor de ontbinding daarin duidelijk aan te geven.
12.4       In het geval dat de Overeenkomst ingevolge een tekortkoming van de Klant geheel of gedeeltelijk wordt ontbonden, zal de Klant ter vergoeding van de gemaakte kosten en de gederfde winsten een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 30% van het factuurbedrag dat ziet op de ontbinding, onverminderd de kosten die HBM Machines moet maken om de Producten weer in de oorspronkelijke staat in haar bezit te stellen.
12.5       Indien de Klant een geplaatste Order geheel of gedeeltelijk wenst te annuleren, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van deze Order door HBM Machines gemaakte kosten (kosten van offerte, voorbereiding, opslag, verzending en dergelijke), de werkzaamheden van HBM Machines aan HBM Machines te vergoeden.

13           CONTRACTSOVERNEMING
13.1       De Klant verleent HBM Machines hierbij bij voorbaat toestemming om de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen bij wege van contractsoverneming als bedoeld in artikel 6:159 Burgerlijk Wetboek en/of de uitvoering van de verplichtingen die voor HBM Machines uit de Overeenkomst voortvloeien geheel of gedeeltelijk aan (een) derde(n) over te dragen.
13.2       Het is de Klant niet toegestaan de rechten en verplichtingen en/of de uitvoering van zijn verplichtingen die voor hem uit de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden voortvloeien geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HBM Machines.

14           TERUGROEPACTIES
14.1       HBM Machines is gerechtigd een terugroepactie te initiëren indien de geleverde Producten niet aan de gestelde eisen voldoen.
14.2       Indien HBM Machines een terugroepactie initieert, zal de Klant te allen tijde en onmiddellijk de instructies van HBM Machines met betrekking tot het terugroepen van producten opvolgen. Het is de Klant niet toegestaan om verklaringen af te leggen met betrekking tot de mogelijke gebreken, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van HBM Machines.
14.3       Na het ontdekken van een gebrek in de Producten is de Klant verplicht om alles te doen wat in zijn vermogen ligt om schade te voorkomen of, indien niet mogelijk, te beperken, inclusief, indien relevant, het terugroepen van de Producten.
14.4       Zodra de Klant voornemens is de Producten terug te roepen, zal de Klant HBM Machines hiervan onverwijld op de hoogte stellen. HBM Machines zal de medewerking, die redelijkerwijs van HBM Machines mag worden verwacht, aan de terugroepactie van de Klant verlenen.
14.5       HBM Machines is niet aansprakelijk voor kosten, verliezen en schade, met inbegrip van boetes, van de Klant in geval van een terugroepactie van de Producten, voor zover de schade wordt veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming van de Klant. Onder een toerekenbare tekortkoming wordt in ieder geval verstaan het niet opvolgen van een door HBM Machines gegeven instructies met betrekking tot de terugroeping van het Product.
14.6       De Klant vrijwaart HBM Machines voor alle directe kosten, verliezen en schade, inclusief boetes opgelegd door (lokale) overheden, aan de zijde van HBM Machines die direct of indirect het gevolg zijn van het niet opvolgen door de Klant van een van bovengenoemde instructies of die anderszins het gevolg zijn van het niet nakomen door de Klant van enige (wettelijke) verplichting met betrekking tot het terugroepen van de Producten.

15           PRIVACY
15.1       De Klant wordt geacht kennis te hebben genomen van de Privacyverklaring en de daarin beschreven verwerking van de Persoonsgegevens.
15.2       HBM Machines verwerkt Persoonsgegevens van Klanten voor de doeleinden die staan omschreven in de Privacyverklaring, met inbegrip van gegevens over de activiteiten van de Klant op de website van HBM Machines zoals, bezochte pagina’s, het e-mailadres van de Klant en alle informatie die de Klant vrijwillig verstrekt tijdens de registratie op de website van HBM Machines.
15.3       De Persoonsgegevens worden door HBM Machines niet gedeeld met Derden en worden slechts gebruikt voor het tot stand brengen van de Overeenkomst en een veilige en snelle afhandeling van geplaatste Orders.
15.4       Onverminderd overige rechten op grond van toepasselijke wetgeving is de  Klant gerechtigd de Persoonsgegevens die HBM Machines heeft verzameld desgewenst in te zien en te corrigeren. De Klant heeft het recht HBM Machines te verzoeken de daarvoor in aanmerking komende gegevens af te schermen, te verbeteren of te verwijderen. HBM Machines zal uiterlijk binnen vier (4) weken meedelen welke Persoonsgegevens HBM Machines verwerkt en of HBM Machines aan het verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering kan voldoen.  

16           ONGELDIGHEID VAN ÉÉN OF MEER BEPALINGEN
16.1       De ongeldigheid van een bepaling uit de Overeenkomst en/of uit deze Algemene Voorwaarden heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.
16.2       Wanneer één of meer bepalingen uit de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden ongeldig, of onder de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar, mocht zijn, geldt tussen Partijen een bepaling die alle omstandigheden in aanmerking genomen aanvaardbaar is.
16.3       Indien HBM Machines gedurende korte of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden heeft toegestaan, laat dit het recht van HBM Machines onverlet om onmiddellijke en strike naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De Klant kan geen rechten ontlenen aan het feit dat HBM Machines de Algemene Voorwaarden flexibel heeft toegepast. 

17           RECHTS- EN FORUMKEUZE
17.1       De rechtsverhouding tussen HBM Machines en de Klant wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht, zulks met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
17.2       Alle geschillen tussen de Klant en HBM Machines worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.